INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2008, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic (en endavant LSSIYCE), EMMA ESPLUGUES SOLÉ manifesta que el domini https://www.farmaciaesplugas.es/ es propietat d’EMMA ESPLUGAS SOLÉ, amb NIF 39914872M, i domicili a Carrer JAUME I, 46 B Bxs Tarragona 43006 (Tarragona).

Que EMMA ESPLUGAS SOLÉ consta col·legiada en el Col·legi de Farmacèutics de Tarragona amb el número XX.

EMMA ESPLUGAS SOLÉ no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació reflectida en la seva pàgina.

Amb els límits establerts en la llei, EMMA ESPLUGUES SOLÉ, no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions contingudes en les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informacions de les pàgines d’Internet d’EMMA ESPLUGUES SOLÉ estan elaborats per professionals degudament qualificats per l’exercici de la seva professió. No obstant, el contingut i informacions no vinculant a la esmentada, ni constitueixin opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de EMMA ESPLUGAS SOLÉ pot contenir enllaços (links) a d’altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de EMMA ESPLUGAS SOLÉ o els seus llicenciant. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial haurà de contar amb tot el consentiment exprés de EMMA ESPLUGAS SOLÉ.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, el fem coneixedor de que les seves dades personals, que puguin estar en aquesta comunicació, són incorporades en un fitxer denominat “ Contactes” responsabilitat de EMMA ESPLUGAS SOLÉ, CIF 39914872M. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-li dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades fins que no manifesti el contraro

Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades, pot dirigir-se a C/ Jaume I, 46 B Bxs Tarragona 43006 (Tarragona) o bé, enviar un correu electrònic a info@farmaciaesplugas.es
Així mateix també pot presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de dades

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web es propietat d’EMMA ESPLUGAS SOLÉ. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació I reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks) que s’estableixin des d’ella a d’altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de EMMA ESPLUGAS SOLÉ, són propietat exclusiva d’aquesta, a no se que expressament s’especifiqui una altra cosa.
Qualsevol denominació, disseny i/ logotip, així como qualsevol producte o servei ofert i reflectit en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per EMMA ESPLUGAS SOLÉ, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.
Qualsevol us indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquesta podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els medis legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no siguin responsabilitat d’EMMA ESPLUGAS SOLÉ l’ús que l’usuari pugui porta a terme al respecte, tenint la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Tan sols per un ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la seva prèvia autorització per escrit d’EMMA ESPLUGAS SOLÉ.

EMMA ESPLUGAS SOLÉ no transfereix als usuaris la propietat del software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software es gravat. EMMA ESPLUGAS SOLÉ posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’usuari transfereix el software d’aquest lloc web al seu terminal, no podrà diseccionar per al seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, siguin competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’ USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.